Home Workout : B36

هدف برنامهعضلات سینه و پشت
سختی برنامهسه از پنج
زمان برنامه۵۹:۰۱
تعداد ست۲۴ ست
ابزار مورد نیازدمبل - هالتر

چالش تمرین در خانه شماره  ۳۶ ( رایگان )

هدف در این برنامه تقویت  عضلات سینه و پشت میباشد

سختی این برنامه سه  از پنج هست

مدت زمان برنامه حدود ۵۹ دقیقه میباشد

ابزار مورد نیاز در این برنامه دمبل یا هالتر میباشد

تعداد ست ها در این برنامه ۲۴ ست هست

مریم و مژگان ورزشکاران خوب تیم این برنامه تمرین در خانه را اجرا کردند

 

 

54 دیدگاه

 • با سلام
  حرکت زیر بغل دمبل خم تحت نام لاتین Bent over two db row حرکتی است چند مفصله.
  در شانه اکستنشن داریم ک پشتی بزرگ و سر جناغی سینه ای و دلتویید خلفی و گرد بزرگ و سر دراز سه سر بازویی کوتاه میشن.
  در مفصل آرنج فلکشن داریم ک دو سر بازویی و بازویی قدامی و بازویی زند اعلایی کوتاه میشن و در کتف هم نزدیک شدن کتف ها رو داریم ناحیه ۳ ذوزنقه و متوازی الاضلاع و بخش هایی از پشتی بزرگ‌کوتاه میشن
  با هدف تقویت قد عضله پشتی بزرگ انجام میشه.

 • با سلام
  حرکت پرس سینه تک دست موازی حرکتی چند مفصله با هدف تقویت عضله سینه ای بخش ترقوه ای.
  در فاز مثبت حرکت فلکشن شانه داریم ک بالاسینه و دلتوئید قدامی کوتاه میشن و در ارنج اکستنشن داریم ک سه سر بازویی کوتاه میشه و کتف ها هم از هم دور میشن ک سینه ای کوچک و دندانه قدامی کوته میشن.

 • با سلام
  حرکت پول اور از جلو ران حرکتی است تک مفصله.
  دو فاز حرکت رو میشه در واقع فاز مثبت در نظر گرفت زمانیکه دمبل از جلو ران به بالای سر منتقل میشه در واقع فلکشن شانه داریم ک سر ترقوه ای سینه ای و بخش قدامی دلتوئید کوتاه میشن و در فاز منفی ک بازم فاز مثبت میشه در نظرش گرفت(چون برای برگرداندن دمبل به جای اولیه نیاز هست ک بر جاذبه زمین غلبه کرده پس بازم نیرو صرف میشه و ب عنوان فاز مثبت در نظر گرفته میشه) دمبل ک از بالای سر ب جلو ران‌منتقل میشه اکستنشن شانه داریم ک پشتی بزرگ و سر جناغی سینه ای دلتوئید خلفی و گرد بزرگ‌و سر دراز سه سر بازویی کوتاه میشن.

 • سلام و درود
  حرکت پرس سینه هالتر تحت نام لاتینBarbell Chest press با هدف تقویت عضله سینه ای بزرگ
  انجام میشه و حرکتی است چندمفصله.

  در این حرکت در فاز مثبت حرکت فلکشن افقی مفصل شانه داریم
  که بخش قدامی دلتویید و کل عضله سینه ای کوتاه میشن و اکستنشن مفصل آرنج داریم باانقباض عضله سه سر بازویی اتفاق میفته.
  دورشدن کتف هارو داریم که باانقباض عضله دندانه ای قدامی و سینه ای کوچک انجام‌ میشه.

 • ب سلام و احترام
  حرکت ددلیفت deadlift حرکتی چند مفصله است.
  در فاز مثبت حرکت اکستنشن زانو داریم (چهار سر ران و راست رانی کوتاه میشن) اکستنشن ران داریم (سرینی و همسترینگ‌ کوتاه میشن) و اکستنشن تنه داریم (راست کننده های ستون فقرات و سرینی بزرگ و تا حدی همسترینگ‌کوتاه میشن) اکستنشن شانه داریم ک (پشتی بزرگ و سر جناغی عضله سینه ای و دلتویید خلفی و سر دراز سه سر بازویی و گرد بزرگ کوتاه میشن).

 • سلام
  حرکا زیربغل دمبل خم bent over db row حرکتی است چند مفصله با هدف تقویت قد عضله پشتی بزرگ.
  در فاز مثبت حرکت اکستنشن شانه داریم که باانقباض پشتی بزرگ،گرد بزرگ،دلتوئید خلفی،سرجناغی عضله سینه ای و سردراز سه سربازویی اتفاق میفته.
  و همچنین فلکشن آرنج داریم که باانقباض دوسربازویی و بازویی قدامی و بازویی زند اعلایی انجام میشه.
  باید به این نکته دقت کنیم که اگر بازو از تنه عقب تر بره هایپر اکستنشن خواهیم داشت و عضله هدف به دلتوئید خلفی تغییر پیدا میکنه.

 • عرض ادب و احترام
  حرکت قفسه بالا سینه ایستادهFront raise chest
  حرکتی است تک مفصله با هدف تقویت قسمت بالایی عضله سینه ای بزرگ انجام میشه.
  در مفصل شانه فلکشن داریم با کوتاه شدن سرترقوه ای عضله سینه ای بزرگ و قسمت قدامی دلتوئید اتفاق میفته.

 • سلام
  حرکت پرس سینه دمبل تحت نام لاتین Db Chest press حرکتی است چند مفصله با هدف تقویت عضله سینه ای بزرگ انجام‌میشه.
  در مفصل شانه ،فلکشن افقی داریم که با کوتاه شدن عضله سینه ای بزرگ و بخش قدامی دلتویید اتفاق میفته و در مفصل آرنج هم در بخش مثبت حرکت اکستنشن داریم ک با کوتاه شدن عضله سه سربازویی اتفاق میفته

 • زیربغل دمبل خم
  چند مفصلی
  عضله هدف قد پشتی بزرگ
  اکستنشن شانه که باانقباض پشتی بزرگ،گرد بزرگ،ذلتوئید خلفی،سرجناقی سینه ای وسردراز سه سربازویی
  فلکشن آرنج که باانقباض دوسربازویی بازویی قدامی وبازویی زند اعلایی انجام میشه
  باید توجه کنیم بازو از تنه عقب تر بره هایپر اکستنشن خواهیم داشت و عضله هدف دلتوئید خلفی میشه

 • پرس سینه دمبل
  چندمفصلی
  عضله هدف سینه ای بزرگ
  فلکشن افقی شانه که باانقباض سینه ای بزرگوذلتوئید قدامی انجام میشه
  اکستنشن آرنج که باانقباض سه سر بازویی انجام میشه

 • سلام
  پرس سینه دمبل
  Db chest press

  چند مفصلی
  هدف عضله سینه ای بزرگ

  در شانه فلکشن افقی داریم«بخش قدامی دلتویید،عضله سینه ای بزرگ»

  در آرنج اکستنشن داریم«عضله سه سربازویی»

  و در کتف هم دور شدن داریم.

 • حرکت پول اور دمبل
  عضله اصلی تحت تاثیر عضله سینه می باشد
  عضله کمکی درگیر عضله شانه .سه سربازویی
  در صورتی که آرنج ها کمی خم باشد و وزنه به بدن نزدیک تر باشدعضله اصلی تحت تاثیر عضله زیر بغل خواهد بود

 • پرس سینه دمبل
  Db Chest press
  چند مفصله
  عضله هدف سینه ای بزرگ
  در مفصل شانه ،فلکشن افقی داریم،با کوتاه شدن عضله سینه ای بزرگ و بخش قدامی دلتویید
  در مفصل آرنج ،اکستنشن داریم،با کوتاه شدن عضله سه سربازویی🙌

   • پرس سینه هالتر
    Barbell Chest press
    هدف سینه ای بزرگ
    چندمفصلی هست ✨
    مکانیسم حرکت ✨
    در این حرکت فلکشن افقی مفصل شانه داریم
    که بخش قدامی دلتویید وقسمت بالایی سینه ای بزرگ بخش ترقوه ای فعال است
    اکستنشن مفصل آرنج داریم باانقباض عضله سه سر بازویی

    دورشدن کتف هارو داریم که باانقباض عضله دندانه ای قدامی و سینه ای کوچک
    برتری اجرای این حرکت برروی زمین باعث میشه کتفها کمتر حرکت کنند

 • سلام و عرض ادب
  قفسه بالا سینه ایستاده
  Front raise,chest
  تک مفصله
  عضله هدف: قسمت بالایی عضله سینه ای بزرگ
  در مفصل شانه فلکشن داریم با کوتاه شدن سرترقوه ای عضله سینه ای بزرگ و قسمت قدامی دلتوئید .

 • Hrkte zir baqal khm dambel ☆
  Dar qesmte mosbte hrkt ba kotah shodne azolate 2 sar bazooyi, bzooyi qodami va bazooyi zand alayi ma flexion aranj ro drim hmchnin ba kotah shodne azolate sare jenaqi sineyi, deltoid khalfi, gerde bozorg, poshtie bozorg va sare deraze 3 sar bazooyi ma extention Shane ro drim

 • زیر بغل دمبل خم،
  Bent over two db row
  چند مفصله هست،
  در شانه اکستنشن داریم.
  در مفصل آرنج فلکشن داریم.
  با هدف تقویت قد عضله پشتی بزرگ انجام میشه.

 • قفسه سینه دمبل تک دست
  One arm fly db
  تک مفصله،در مفصل شانه فلکشن افقی داریم.
  که با کوتاه شدن عضله سینه ای بزرگ و بخش قدامی دلتویید اتفاق میافته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *